นางดรุณี ริตตา
นางดรุณี ริตตา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัด อบต.เขวาไร่ ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.เขวาไร่
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเงินการคลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
46   คน
สถิติทั้งหมด
176530   คน
เริ่มนับวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555
 • พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอก...
  พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอก...
 • โครงการรณรงค์คัดแยกและกำจัดของเสียอัน...
  โครงการรณรงค์คัดแยกและกำจัดของเสียอัน...
 • โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจ...
  โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจ...
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ รับการตร...
  องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ รับการตร...
 • โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิ...
  โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิ...
 • โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือด...
  โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือด...
 • โครงการคัดกรองและควบคุมป้องกันโรคเบาห...
  โครงการคัดกรองและควบคุมป้องกันโรคเบาห...
 • โครงการออกกำลังกายทุกวันพุธ
  โครงการออกกำลังกายทุกวันพุธ
 • โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำป...
  โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำป...
 • โครงการสภาเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ ต่อ...
  โครงการสภาเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ ต่อ...
 • โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาด้วยภูมิ...
  โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาด้วยภูมิ...
 • โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาด้วยภูมิ...
  โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาด้วยภูมิ...
 • โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาด้วยภูมิ...
  โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาด้วยภูมิ...
 • โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาด้วยภูมิ...
  โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาด้วยภูมิ...
 • โครงการส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมสำหรับ...
  โครงการส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมสำหรับ...
 • โครงการ “ร้อยรัก ร้อยดวงใจห่วงใยผู้สู...
  โครงการ “ร้อยรัก ร้อยดวงใจห่วงใยผู้สู...
 • โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความส...
  โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความส...
 • โครงการติดตามเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ป...
  โครงการติดตามเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ป...
นางสาวสุกัลยา สิงห์บุรมย์
นางสาวสุกัลยา สิงห์บุรมย์
ปลัด อบต.เขวาไร่
นายประสิทธิ์ ดรหมั่น
นายประสิทธิ์ ดรหมั่น
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1)
ประกาศ ก.อบต.จ.มค. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ (ฉ.2) พ.ศ. 2563
ประกาศ ก.อบต.จ.มค. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉ.3) พ.ศ. 2563
ประชาสัมพันธ์แผนฝึกอบรมสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปี 2563
ประการศ องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส...
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครู ฯ (ครั้งที่ 2)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)
ลงข่าว : 24/06/2563 โดย : อบต.เขวาไร่ 20
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านหนองสระพัง-วังกุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ลงข่าว : 19/02/2563 โดย : อบต.เขวาไร่ 61
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
ลงข่าว : 19/04/2563 โดย : อบต.เขวาไร่ 44
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางโดยเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม. 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ลงข่าว : 13/09/2562 โดย : อบต.เขวาไร่ 107
โครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 5
ลงข่าว : 13/03/2561 โดย : อบต.เขวาไร่ 245
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.มหาสารคาม
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่องคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายเงินรายได้ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ไปพลางก่อนโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ฯ ด่วนที่สุด ( 23 ก.ค. 63) ที่ มค 0023.3/ ว 12180
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทั่วไป ( 23 ก.ค. 63) ที่ มค 0023.3/ ว 12181
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๓) ด่วนที่สุด ( 22 ก.ค. 63) ที่ มค 0023.5/ ว 12085
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ งานด้านกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช และสำรวจข้อมูลการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พันธุ์พืชของชุมชน ด่วนที่สุด ( 22 ก.ค. 63) ที่ มค 0023.3/ ว 12088
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เฉพาะเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด ( 22 ก.ค. 63) ที่ มค 0023.3/ ว 12094
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านสาธารณสุขสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในการเตรียมความพร้อมการเปิดให้บริการ ด่วนที่สุด ( 22 ก.ค. 63) ที่ มค 0023.3/ ว 12091
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๓) ด่วนที่สุด ( 22 ก.ค. 63) ที่ มค 0023.5/ ว 12100
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๓) ด่วนที่สุด ( 22 ก.ค. 63) ที่ มค 0023.5/ ว 12073
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๓) ด่วนที่สุด ( 22 ก.ค. 63) ที่ มค 0023.5/ ว 12087
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองที่อุทธรณ์เกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ด่วนที่สุด ( 22 ก.ค. 63) ที่ มค 0023.4/ ว 12139
กระดานข่าวทั่วไป
บำบัดน้ำเสียด้วยปั๊มเคมี ( อ่าน 168 / ตอบ 0 )
    โดย : sreich  company   เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2561 : 15:17   
ทำไมปั๊มเคมียุโรปถึงดีที่สุด ( อ่าน 190 / ตอบ 0 )
    โดย : sreich  company   เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2561 : 15:17   
ปั๊มเคมีกับอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง เวชสำอาง ( อ่าน 439 / ตอบ 0 )
    โดย : sreich  company   เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2561 : 15:17   
ทำไมอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มจึงต้องใช้ปั๊มเคมี ( อ่าน 193 / ตอบ 0 )
    โดย : sreich  company   เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2561 : 15:17   
ทำไมต้องใช้บริการจาก เอส ไรคส์ ( อ่าน 223 / ตอบ 0 )
    โดย : sreich  company   เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2561 : 15:16   
= กระทู้ปักหมุด   = มีภาพประกอบ   = กระทู้ใหม่   = กระทู้มีคนตอบ
TEST VIDEO
ประวัติวันอาสาฬหบูชา
ประวัติวันเข้าพรรษา


<< สิงหาคม 2563 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • โยธาไทย
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • กระทรวงมหาดไทย
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • กรมบัญชีกลาง
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • สำนักงบประมาณ
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • ธ.ธกส
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • กรมสรรพากร
 • ธนาคารกรุงไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • ศาลปกครอง
 • กระทรวงการคลัง
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • สำนักงบประมาณ
 • ธ.ออมสิน
 • กรมทางหลวง
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • กรมจัดหางาน
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ