องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
http://www.khwaorai.go.th
นางดรุณี ริตตา
นางดรุณี ริตตา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัด อบต.เขวาไร่ ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.เขวาไร่
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
3   คน
สถิติวันนี้
19   คน
สถิติทั้งหมด
184412   คน
เริ่มนับวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555
ภาพกิจกรรม อบต.เขวาไร่
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • 13 ตุลาคม 2563 ร่วมพิธีถวายพวงมาลาและ...
  13 ตุลาคม 2563 ร่วมพิธีถวายพวงมาลาและ...
 • โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กฎหมายท้องถิ่...
  โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กฎหมายท้องถิ่...
 • โครงการอบรมถ่ายทอดความรู้เรื่อง ดิน น...
  โครงการอบรมถ่ายทอดความรู้เรื่อง ดิน น...
 • โครงการกำจัดขยะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล...
  โครงการกำจัดขยะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล...
 • โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กปฐม...
  โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กปฐม...
 • โครงการ อบรมให้ความรู้แหล่งท่องเที่ยว...
  โครงการ อบรมให้ความรู้แหล่งท่องเที่ยว...
 • โครงการอบรมอาชีพที่เหมาะสมสำหรับคนพิก...
  โครงการอบรมอาชีพที่เหมาะสมสำหรับคนพิก...
 • โครงการ จิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเ...
  โครงการ จิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเ...
 • พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอก...
  พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอก...
 • โครงการรณรงค์คัดแยกและกำจัดของเสียอัน...
  โครงการรณรงค์คัดแยกและกำจัดของเสียอัน...
 • โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจ...
  โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจ...
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ รับการตร...
  องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ รับการตร...
 • โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิ...
  โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิ...
 • โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือด...
  โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือด...
 • โครงการคัดกรองและควบคุมป้องกันโรคเบาห...
  โครงการคัดกรองและควบคุมป้องกันโรคเบาห...
 • โครงการออกกำลังกายทุกวันพุธ
  โครงการออกกำลังกายทุกวันพุธ
 • โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำป...
  โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำป...
 • โครงการสภาเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ ต่อ...
  โครงการสภาเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ ต่อ...
ว่าง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่
นายประสิทธิ์ ดรหมั่น
นายประสิทธิ์ ดรหมั่น
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการสอบสัมภาษณ์ เพื่อปฏิบัติงานอาสาสมัครบริบา...
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1)
ประกาศ ก.อบต.จ.มค. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ (ฉ.2) พ.ศ. 2563
ประกาศ ก.อบต.จ.มค. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉ.3) พ.ศ. 2563
facebook webboard
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่
เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
มีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่
โทร.043-724164, 043-756094

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)
ลงข่าว : 24/06/2563 โดย : อบต.เขวาไร่ 44
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านหนองสระพัง-วังกุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ลงข่าว : 19/02/2563 โดย : อบต.เขวาไร่ 84
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
ลงข่าว : 19/04/2563 โดย : อบต.เขวาไร่ 67
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางโดยเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม. 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ลงข่าว : 13/09/2562 โดย : อบต.เขวาไร่ 125
โครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 5
ลงข่าว : 13/03/2561 โดย : อบต.เขวาไร่ 275
โครงการก่อสร้างโรงอาหารสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่
ลงข่าว : 09/02/2561 โดย : อบต.เขวาไร่ 237
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.มหาสารคาม
แนวทางปฏิบัติในการขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีและการคัดค้านการประเมินภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ( 1 ก.ย. 63) ที่ มค 0023.3/ ว 14332
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้เบิกเหลื่อมปี ( 31 ส.ค. 63) ที่ มค 0023.5/ ว 14350
การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ( 18 ส.ค. 63) ที่ มค 0023.2/ ว 13516
การพิจารณาและการลงโทษทางวินัยกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลเรื่องที่ถูกลงโทษทางวินัยแล้ว ( 18 ส.ค. 63) ที่ มค 0023.2/ ว 13519
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่องคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายเงินรายได้ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ไปพลางก่อนโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ฯ ( 23 ก.ค. 63) ที่ มค 0023.3/ ว 12180
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ( 23 ก.ค. 63) ที่ มค 0023.3/ ว 12181
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๓) ( 22 ก.ค. 63) ที่ มค 0023.5/ ว 12085
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ งานด้านกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช และสำรวจข้อมูลการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พันธุ์พืชของชุมชน ( 22 ก.ค. 63) ที่ มค 0023.3/ ว 12088
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เฉพาะเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ( 22 ก.ค. 63) ที่ มค 0023.3/ ว 12094
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านสาธารณสุขสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในการเตรียมความพร้อมการเปิดให้บริการ ( 22 ก.ค. 63) ที่ มค 0023.3/ ว 12091
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
29/09/2020 : จ้างเหมารถรับ-ส่ง เด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ ประจำเดือน กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/09/2020 : จ้างเหมารถรับ-ส่ง เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระทอง ประจำเดือน กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/09/2020 : จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/09/2020 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24/09/2020 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24/09/2020 : โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 5
22/09/2020 : จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/09/2020 : จ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/09/2020 : จ้างเหมาก่อสร้างทางขึ้นหอประชุมสำหรับผู้พิการองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/09/2020 : ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประวัติความเป็นมา วันออกพรรษา
TEST VIDEO


Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่
ลิ้งค์ต่างๆ ที่น่าสนใจ

<< ตุลาคม 2563 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • สาระดีๆจากศาลปกครอง
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงบประมาณ
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • กรมจัดหางาน
 • สำนักงบประมาณ
 • กระทรวงมหาดไทย
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • ธ.ธกส
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • ศาลปกครอง
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • กรมทางหลวง
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • ธ.ออมสิน
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • กรมสรรพากร
 • กรมบัญชีกลาง
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • โยธาไทย
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • กระทรวงการคลัง