นางดรุณี  ริตตา
นางดรุณี ริตตา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัด อบต.เขวาไร่ ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.เขวาไร่
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเงินการคลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
43   คน
สถิติทั้งหมด
176527   คน
เริ่มนับวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555

ประกาศ

ค้นหาจาก :
24/06/2563 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) 20
19/02/2563 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านหนองสระพัง-วังกุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 61
19/04/2563 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 44
13/09/2562 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางโดยเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม. 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 106
13/03/2561 : โครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 5 245
09/02/2561 : โครงการก่อสร้างโรงอาหารสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ 216
09/02/2561 : โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคันดินและลงผิวทางหินคลุก ม.7 164
09/02/2561 : โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคันดินและลงผิวทางหินคลุก ม.7 173
09/02/2561 : โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคันดินและลงผิวทางหินคลุก ม.7 179
09/02/2561 : โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคันดินและลงผิวทางหินคลุก ม.7 89
09/02/2561 : จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 5 100
14/12/2560 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 14 86
23/11/2560 : ประกาศ เรื่อง โครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายพร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านวังทอง หมู่ที่ 19 96
23/01/2561 : ประกาศ เรื่อง โครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหาย บ้านหนองสิม หมู่ที่ 11 87
24/10/2560 : โครงการซ่อมแซมถนนดินที่ชำรุดเสียหาย บ้านวังกุง หมู่ที่ 8 97
17/10/2560 : โครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุด บ้านวังโพน หมู่ที่ 6 107
26 พ.ค. 2560 : ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนที่ชำรุด 121
13 ก.ย. 2559 : ประกาศ สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน 143
5 ส.ค. 2559 : ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า 224
19 พ.ย. 2558 : ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์เพื่อสร้างสังคมเป็นสุข 230
19 พ.ย. 2558 : ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย มค ๓๐๒๓ หนองสระพัง-วังกุง 188
19 พ.ย. 2558 : ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๒ 149
8 ก.ย. 2558 : ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านโนนราษี หมู่ที่ 4 198
20 ก.ค. 2558 : ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านเหล่าพ่อหา หมู่ที่ 18 210
20 ก.ค. 2558 : ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านโนนราษี หมู่ที่ 4 223
19 มิ.ย. 2558 : ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโคกกลางเหนือ หมู่ที่ ๑๗ 223
19 มิ.ย. 2558 : ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างประปาหอถังสูง 193
19 มิ.ย. 2558 : ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ เรื่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕,๖,๘,๑๑,๑๖,๑๙,๒๐ 197
19 มิ.ย. 2558 : ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ เรื่องสอบราคาจ้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑,๓,๙,๑๐,๑๒,๑๓,๑๕,๑๘ 225
6 มี.ค. 2558 : ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองสิม หมู่ที่ ๑๑ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ 332
6 มี.ค. 2558 : ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองสิม หมู่ที่ ๑๑ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ 212
9 ก.พ. 2558 : ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านดคกกลาง หมู่ที่ 10,14.17 271
9 ก.พ. 2558 : ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ 231
9 ม.ค. 2558 : ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองสิม หมู่ที่ ๑๑ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ 248
19 ก.ย. 2557 : ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาก่อสร้างอาคารหอประชุม อบต.เขวาไร่ 320
28 ก.ค. 2557 : ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ เรื่อง สอบราคาจ้าง 300
23 พ.ค. 2557 : ประกาศ สอบราคาจ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 314
23 พ.ค. 2557 : ประกาศ สอบราคาจ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโคกกลางเหนือ หมู่ที่ 17 341
23 พ.ค. 2557 : ประกาศ สอบราคาจ้างจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บ้านวังทอง หมู่ที่ 19 248
23 ส.ค. 2556 : ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบตัววี บ้านวังทอง หมู่ที่ 19 495
10 ก.ค. 2556 : ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาดไม่ต่ำกว่า 12 ที่นั่ง 584


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1