นางดรุณี  ริตตา
นางดรุณี ริตตา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัด อบต.เขวาไร่ ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.เขวาไร่
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเงินการคลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
9   คน
สถิติวันนี้
263   คน
สถิติทั้งหมด
176324   คน
เริ่มนับวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555

เอกสารเผยแพร่ทั้งหมด

หัวข้อเรื่อง ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1)    22.85M
ประกาศ ก.อบต.จ.มค. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ (ฉ.2) พ.ศ. 2563    155.83k
ประกาศ ก.อบต.จ.มค. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉ.3) พ.ศ. 2563    365.78k
ประชาสัมพันธ์แผนฝึกอบรมสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปี 2563     1.29M
ประการศ องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่    2.08M
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)    1.08M
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครู ฯ (ครั้งที่ 2)     1.68M
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลจังหวัดมหาสารคาม ลว. 26 กรกฎาคม 2562    1.83M
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) สัมภาษณ์    1.19M
ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒    287.06k
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข)    432.59k
เอกสารแนบท้ายประกาศ ภาคผนวก ข    295.75k
เอกสารแนบท้ายประกาศ ภาคผนวก ก    1.18M
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒    765.41k
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดอบรมให้ความรู้ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ประจำปี 2562    2.89M
ประชาสัมพันธ์แผนกา่รฝึกอบรมบุคลากรของ อปท. ประจำปี 2562    991.81k
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อดำรงตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารในตำแหน่งที่ว่าง    1.36M
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ เพื่อประกอบการเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีประเมิน 2562    115.85k
ประกาศรายชื่อพนักงานจ้างผู้มีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานดีเด่น และดีมาก รอบการประเมินครั้งที่ 2 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2561)    96.82k
ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติงานและการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1/2562 (1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)     73.02k
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ เพื่อประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 1)    144.71k
ประกาศรายชื่อผู้มีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานดีเด่น รอบการประเมินครั้งที่ 2 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2561)    113.95k
ขอเชิญเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กฎหมายท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามภารกิจหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวัน พุธ ที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ.2561    187.24k
ประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรมฯ ประจำปี 2561     864.58k
ประชาสัมพันธ์แผนเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต    237k
สายด่วน * *ช่องทางร้องเรียนในการบริหารงานบุคคล**    31.46k
สรุป พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 2537 ถึงแก้ไขเพิ่มเติม     133.97k
สรุป พรก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546    160.17k
ประกาศรายชื่อผู้มีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานดีเด่น รอบการประเมินครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)    114.03k
ค่มือสมรรถนะประจำบริหาร    744.08k
คู่มือสมรรถนะประจำสายงาน     767.41k
คู่มือสมรรถนะหลัก     767.38k
แผนการฝึกอบรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2560    748.22k
ประกาศ ก.อบต.จ.มค    442.48k
แจ้งซ่อมไฟฟ้า     60.57k
ใบลากิจ    82.71k
ใบลาพักผ่อน    80.93k
ใบลาอุปสมบท    71.74k
แบบขอหนังสือรับรอง    78.33k
แบบขอมีบัตร    189.75k


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด2
1 2