นางดรุณี  ริตตา
นางดรุณี ริตตา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัด อบต.เขวาไร่ ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.เขวาไร่
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเงินการคลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
54   คน
สถิติทั้งหมด
176538   คน
เริ่มนับวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555

คู่มือสำหรับประชาชน

หัวข้อเรื่อง ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
ประกาศ ก.อบต.จ.มค. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ (ฉ.2) พ.ศ. 2563    155.83k
ประชาสัมพันธ์แผนฝึกอบรมสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปี 2563     1.29M
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครู ฯ (ครั้งที่ 2)     1.68M
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลจังหวัดมหาสารคาม ลว. 26 กรกฎาคม 2562    1.83M
ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒    287.06k
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข)    432.59k
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดอบรมให้ความรู้ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ประจำปี 2562    2.89M
ประชาสัมพันธ์แผนกา่รฝึกอบรมบุคลากรของ อปท. ประจำปี 2562    991.81k
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ เพื่อประกอบการเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีประเมิน 2562    115.85k
ประกาศรายชื่อพนักงานจ้างผู้มีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานดีเด่น และดีมาก รอบการประเมินครั้งที่ 2 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2561)    96.82k
ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติงานและการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1/2562 (1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)     73.02k
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ เพื่อประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 1)    144.71k
ประกาศรายชื่อผู้มีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานดีเด่น รอบการประเมินครั้งที่ 2 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2561)    113.95k
ประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรมฯ ประจำปี 2561     864.58k
ประชาสัมพันธ์แผนเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต    237k
สายด่วน * *ช่องทางร้องเรียนในการบริหารงานบุคคล**    31.46k
สรุป พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 2537 ถึงแก้ไขเพิ่มเติม     133.97k
สรุป พรก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546    160.17k
ประกาศรายชื่อผู้มีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานดีเด่น รอบการประเมินครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)    114.03k
คู่มือการปฏิบัติงานการจ่ายเบี้ยยังชีพ    1.46M
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดเก็บรายได้    418.76k


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1