นางดรุณี  ริตตา
นางดรุณี ริตตา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัด อบต.เขวาไร่ ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.เขวาไร่
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเงินการคลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
47   คน
สถิติทั้งหมด
176531   คน
เริ่มนับวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทั้งหมด

ค้นหาจาก :
07/08/2563 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
31/07/2563 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1)
24/06/2563 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง
22/06/2563 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
23/04/2563 : ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น มาดำรงตำแหน่งที่ว่าง
24/03/2563 : ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่
24/03/2563 : ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ฯ
27/01/2563 : ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วรตำบลเขวาไร่
24/12/2562 : การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)
18/11/2562 : รับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น มาดำรงตำแหน่งที่ว่าง
01/07/2562 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ เรื่อง ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่
21/07/2562 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) สัมภาษณ์
11/06/2562 : ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
11/06/2562 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข)
29/05/2562 : ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
22/05/2562 : เอกสารแนบท้ายประกาศ ภาคผนวก ข
22/05/2562 : เอกสารแนบท้ายประกาศ ภาคผนวก ก
22/05/2562 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
05/04/2562 : ขอเชิญร่วม โครงการจัดอบรมให้ความรู้ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ประจำปี 2562
31/01/2562 : ประชาสัมพันธ์แผนกา่รฝึกอบรมบุคลากรของ อปท. ประจำปี 2562


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด2
1 2