นางดรุณี  ริตตา
นางดรุณี ริตตา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัด อบต.เขวาไร่ ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.เขวาไร่
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเงินการคลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
6   คน
สถิติวันนี้
260   คน
สถิติทั้งหมด
176321   คน
เริ่มนับวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555

วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

วิสัยทัศน์  
“ชุมชนน่าอยู่   สังคมแห่งการเรียนรู้   อยู่แบบพอเพียง   แหล่งเกษตรปลอดสารพิษ”


พันธกิจ
ภารกิจหลักที่  1  พัฒนาชุมชนด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ รวมทั้งการขนส่งให้ประชาชนเข้าบริการได้อย่างทั่วถึง

ภารกิจหลักที่  2  พัฒนา ปรับปรุง และส่งเสริมระบบการศึกษา และสาธารสุข ตลอดจนอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม

ภารกิจหลักที่  3  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ตลอดจนความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ภารกิจหลักที่  4  ส่งเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียง และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชน

ภารกิจหลักที่  5  ส่งเสริมเกษตรปลอดสารพิษ และพัฒนาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้มีคุณภาพและเอื้อประโยชน์ต่อวิถีของชุมชน
 


เข้าชม : 376