นางดรุณี  ริตตา
นางดรุณี ริตตา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัด อบต.เขวาไร่ ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.เขวาไร่
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเงินการคลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
43   คน
สถิติทั้งหมด
176527   คน
เริ่มนับวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555

จุดมุ่งหมาย เพื่อการพัฒนา 

1. ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการและการคมนาคมขนส่ง

2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับอย่างทั่วถึง รวมทั้งปลูกฝังและส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรมตลอดจนสร้างความตระหนักและอนุรักษ์คุณค่าวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

3. ประชาชนมีสุขภาพที่ดีถ้วนหน้า

4. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และปัญหายาเสพติดลดลง

5. องค์กรมีการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง

6. ประชาชนมีความเป็นอยู่แบบพอเพียงและพึ่งตนเองได้

7. ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มีคุณภาพและเอื้อประโยชน์ต่อวิถีชีวิตของชุมชน

8. ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานเข้าชม : 261