นางดรุณี  ริตตา
นางดรุณี ริตตา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัด อบต.เขวาไร่ ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.เขวาไร่
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเงินการคลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
43   คน
สถิติทั้งหมด
176527   คน
เริ่มนับวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555

ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนา 

ยุทธ์ศาสตร์ที่   1   การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธ์ศาสตร์ที่   2   การพัฒนาด้านเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งในชุมชนและสังคม

ยุทธ์ศาสตร์ที่   3   การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและบริการ

ยุทธ์ศาสตร์ที่   4  การพัฒนาด้านการพัฒนาการเกษตร

ยุทธ์ศาสตร์ที่   5   การพัฒนาพัฒนาองค์กร

ยุทธ์ศาสตร์ที่   6   การพัฒนาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเข้าชม : 327