นางดรุณี  ริตตา
นางดรุณี ริตตา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัด อบต.เขวาไร่ ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.เขวาไร่
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเงินการคลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
3   คน
สถิติวันนี้
269   คน
สถิติทั้งหมด
176330   คน
เริ่มนับวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ชื่อ - นามสกุล :
น.ส.รุ่งนภา มีทอง
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ อำนวยการท้องถิ่น (ต้น)
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ : Rmeethong@yahoo.com
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวอิสรีย์ ดวงเกตุธนนิตย์
ตำแหน่ง :
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล์ : -
ชื่อ - นามสกุล :
นางไพรวรรณ ดรพรมยุ่ง
ตำแหน่ง :
ครู ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้า ศพด.วัดสระทอง
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล์ : -
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวละมัย แสนหานะ
ตำแหน่ง :
ครู ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้า ศพด.อบต.เขวาไร่
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล์ : -
ชื่อ - นามสกุล :
นางดรุณี เรืองเดช
ตำแหน่ง :
ครู ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้า ศพด.บ้านหนองสิม
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล์ : Arew_2517@gmail.com
ชื่อ - นามสกุล :
น.ส.ฉวีวรรณ ศิริสม
ตำแหน่ง :
ครู ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้า ศพด.วัดวังกุง
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล์ : -
ชื่อ - นามสกุล :
นางบุญกอง แสนคำ
ตำแหน่ง :
ครู ศพด.วัดสระทอง
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล์ : -
ชื่อ - นามสกุล :
(ว่าง)
ตำแหน่ง :
ครู ศพด.อบต.เขวาไร่
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล์ : -
ชื่อ - นามสกุล :
นางเนตรชนก หล้าจาด
ตำแหน่ง :
ครู ศพด.อบต.เขวาไร่
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล์ : -
ชื่อ - นามสกุล :
นางมณีรัตน์ ทอนฮามแก้ว
ตำแหน่ง :
ครู ศพด.วัดสระทอง
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล์ : -
ชื่อ - นามสกุล :
นางธนภรณ์ ดวงวันทอง
ตำแหน่ง :
ครู ศพด.วัดวังกุง
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล์ : Tanaporn5629@gmail.com
ชื่อ - นามสกุล :
(ว่าง)
ตำแหน่ง :
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ศพด.วัดสระทอง
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล์ : -
ชื่อ - นามสกุล :
นางทองใบ อวบอ้วน
ตำแหน่ง :
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ศพด.วัดสระทอง
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล์ : -
ชื่อ - นามสกุล :
นางอภิญญาพร แก้วหล้า
ตำแหน่ง :
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ศพด.อบต.เขวาไร่
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล์ : -
ชื่อ - นามสกุล :
นางชวนชม มาดรกลาง
ตำแหน่ง :
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ศพด.อบต.เขวาไร่
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล์ : -
ชื่อ - นามสกุล :
นางวาสนา วรรณเวศ
ตำแหน่ง :
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ศพด.บ้านหนองสิม
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล์ : -
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวภัทรธิดา ศรีเทพสวด
ตำแหน่ง :
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ศพด.บ้านหนองสิม
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล์ : Phonnapa1828@gmail.com
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวนิพร ดรพะสี
ตำแหน่ง :
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ศพด.บ้านหนองสิม
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล์ : -
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวมัสยา ศรีวังพล
ตำแหน่ง :
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ศพด.วัดวังกุง
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล์ : -
กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1